De uitgever van deze website (hierna: "de uitgever") beheert deze website (de "Site") voor informatieve en educatieve doeleinden. Door het gebruik van deze site of het downloaden van informatie of inhoud van de site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. De uitgever behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en aan te passen. Indien u de site na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw instemming met deze wijzigingen.

1. Tenzij anders aangegeven, zijn deze site en de gehele inhoud ervan het eigendom van de uitgever en worden deze beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendom wetten. U mag de site bekijken en gebruiken met de volgende beperkingen:

  • Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij de uitgever dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht; en
  • U mag de inhoud op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar vertonen, uitvoeren, verspreiden of anderszins gebruiken op een manier die de belangen van de uitgever schaadt; en
  • Het is verboden het materiaal op deze site openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

2. De uitgever spant zich naar alle redelijkheid in, de informatie op de Site nauwkeurig en up-to-date te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De uitgever aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

3. De uitgever kan te allen tijde toegang tot de site beëindigen, wijzigen, opschorten of beperken, of stoppen met elk aspect van de site, inclusief de beschikbaarheid van functies.

4. De informatie op deze site wordt uitsluitend als dienst aan u verstrekt. De informatie op deze site wordt verstrekt op voorwaarde dat u zelf bepaalt of deze geschikt is voor uw doeleinden voordat u deze gaat gebruiken. Noch de uitgever noch enige partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de site of materialen of informatie op de site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade ontstaan door uw toegang tot of gebruik van deze site. Zonder beperking van het voorgaande, wordt alles op deze Site u verstrekt "ALS ZODANIG" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID VAN PRESTATIES OF NIET-INBREUK. Sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing als de toepasselijke wet in uw jurisdictie de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat.

5. De uitgever is evenmin verantwoordelijk voor en sluit eveneens alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door virussen die mogelijk uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren door uw toegang tot, gebruik van of bladeren op de site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site door u.

6. Alle koppelingen op deze site naar websites van derden worden uitsluitend als een dienst aan u verstrekt door de uitgever. We controleren niet de informatie die wordt opgehaald wanneer u op een koppeling van een derde klikt. Daarom draagt de uitgever geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites van derden. De uitgever onderschrijft of sponsort geen gekoppelde websites, de informatie die daarop wordt getoond of de producten of diensten die op deze websites worden beschreven.

7. De uitgever betreft 635.nl en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72929871.

Laatste update in november 2018.