Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan, het gebruik van deze website, alle informatie en gegevens die op, of door middel van deze website worden aangeboden en alle berekeningen die door of met behulp van deze website gemaakt worden.

Informatie

De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever van deze website (hierna: "de uitgever") zal echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van de gegevens en informatie op deze website. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en gegevens vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

Websites van derden die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garandeert niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Computerstoringen

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij de uitgever dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

De uitgever

De uitgever betreft 635.nl en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72929871.